Naše poslání

Domov Hvězda, p. o. je pobytové zařízení sociální péče zřízené Jihomoravským krajem, poskytující bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter našeho zařízení. Usilujeme především o individuální, aktivní a respektující přístup, podporu soběstačnosti a odstranění pocitu samoty. Naše klienty podporujeme v tom, co zvládnou sami a pomáháme s tím na co už nestačí.

Naše cíle

  • V maximální možné míře navázat způsob života uživatele (zaměřujeme se na jeho zvyklosti, přání a potřeby)

  • Podporovat klienta v těch oblastech, které je schopen si obstarat sám a pomoci v oblastech, na které už sám nestačí.

Naše služba je zaměřená na svou specifickou skupinu, se kterou umíme pracovat, nejsme však schopní nabídnou kvalitní a odbornou péči následujícím skupinám osob:

• osoby nevidomé – samostatně se pohybující

• osoby, které vyžadují trvalou zdravotní péči

• osoby, které požadují osobní asistenci

• osoby, které trpí infekční nemocí

• osoby, závislé na alkoholu nebo na omamných látkách

• osoby, které nespadají do uvedené cílové skupiny, vyjma osob, které byly přijaty do našeho zařízení před rokem 2007 a umístění v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb odmítají

 

Naše zásady

  • dodržování práv a svobod uživatelů – při své práci dbáme na dodržování lidských práv a respektujeme jedinečnost každého uživatele
  • úcta a respektování lidské důstojnosti – při své práci respektujeme postoje, soukromí, názory a rozhodnutí našich uživatelů
  • přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů – usilujeme o individuální přístup a práci s uživateli v souladu s jejich přáním a osobními cíli, službu přizpůsobujeme potřebám uživatele
  • odbornost a týmová spolupráce – služby poskytujeme v maximální možné kvalifikované úrovni s přihlédnutím k ekonomickým a provozním možnostem a moderním poznatkům a postupům v oboru
  • podpora soběstačnosti uživatelů – v rámci individuálního plánování usilujeme o podporu soběstačnosti a její udržení v rámci možností jednotlivých uživatelů
  • udržování sociálních vazeb a kontaktů s rodinou – aktivně nabízíme pomoc při udržování sociálních vazeb – kontaktu s přirozeným sociálním prostředím