Informace pro oznamovatele

V souladu s platnou legislativou, zvláště pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, má Domov Hvězda, příspěvková organizace, vytvořenu směrnici ředitele, upravující podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly.

Domov Hvězda, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitel určil příslušnou osobou Bc. Alici Červenákovou.
Příjem oznámení probíhá:

  • písemně elektronicky – alice.cervenakova@domovhvezda.cz (do předmětu e-mailu napište OZNÁMENÍ)

  • písemně v listinné podobě – na adresu Bc. Alice Červenáková, Domov Hvězda, p.o.,Nové Hvězdlice 200, 68341 (nutno označit „NEOTEVÍRAT“)

  • ústně osobně – po domluvě s příslušnou osobou

  • ústně telefonicky – na čísle 517 321 102
    Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.